Go Down

Topic: Programming the robot car with WIFI ESP8266 on the web (Read 187 times) previous topic - next topic

tho_lh

Lập trình điều khiển robot xe bằng WIFI ESP8266 trên web:
1.Dùng ESP8266 UART ESP01
2. Mạch điều áp AMS1117 bảo vệ ESP8266.
3. 03 điện trở 10K


Go Up