Go Down

Topic: PCD_Authenticate failed, rc522 (Read 820 times) previous topic - next topic

ptribbuz

Beste Forum,

Ik heb een beetje zitten spelen met de kaart van de starters kit, nu heb ik per ongeluk volgens mij block 0 aangepast waardoor ik nu bij verschillende apparaten en ook de arduino one i.c.m. RC522 reader een fout melding. Is het mogelijk om de kaart te resetten waardoor hij weer normaal functioneert.

Wat ik kan herinneringen wat er misschien is fout gegaan is dat bij het gebruik van dit script:

Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10    //Arduino Uno
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);        // Create MFRC522 instance.

void setup() {
        Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC
        SPI.begin();                // Init SPI bus
        mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card
        Serial.println(F("Write personal data on a MIFARE PICC "));
}

void loop() {
       
        // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
        MFRC522::MIFARE_Key key;
        for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
       
        // Look for new cards
        if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
                return;
        }

        // Select one of the cards
        if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())    return;
       
        Serial.print(F("Card UID:"));    //Dump UID
        for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
          Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
          Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
        }
        Serial.print(F(" PICC type: "));   // Dump PICC type
        byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
        Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
         
        byte buffer[34]; 
        byte block;
        byte status, len;
       
        Serial.setTimeout(20000L) ;     // wait until 20 seconds for input from serial
        // Ask personal data: Family name
        Serial.println(F("Type Family name, ending with #"));
        len=Serial.readBytesUntil('#', (char *) buffer, 30) ; // read family name from serial
        for (byte i = len; i < 30; i++) buffer[i] = '\s';     // pad with spaces

        block = 2;
        //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
        status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid));
        if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
           Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
           Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
           return;
        }
       
        // Write block
status = mfrc522.MIFARE_Write(block, &buffer[16], 16);
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
            return;
}
        else Serial.println(F("MIFARE_Write() success: "));

     
        Serial.println(" ");
        mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC
        mfrc522.PCD_StopCrypto1();  // Stop encryption on PCD
       
}


Blijkbaar heeft hij de 0 block aangepast kunnen jullie mij helpen. Het mag ook gewoon helemaal gereset worden naar de begin met de fabrieksinstellingen.

Bedankt alvast !!

Go Up