ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANDRUINO

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
ΠΑΩ ΝΑ ΤΡΕΞΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΕΝΑ MEGA 2560 ΚΑΙ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ...

Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"

Sketch uses 1,518 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.

Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8,183 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.

avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM3": The system cannot find the file specified.

avrdude: ser_drain(): read error: The handle is invalid.

Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.

Tools -> Port, select the correct port.

(sometimes the port number changes depending on what USB port you plug into, or other factors)

If nothing is shown in menu, check device manager.