c++ problem

Hey, please tell me if I am doing something wrong. There is my code which is supposed to control buttons.

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

const int s0 = 2, s1 = 3, s2 = 10, s3 = 11, s4 = 12, buttonsPin=0;


// szczytywanie przyciskow

class Btn
{
  public:
  int analogRead_treshold=1000; //wartosc odczytu z pina analogowego dla konkretnego przycisku moze byc wyznaczona doswiadczalnie
  int pin; //do ktorego pina sa podlaczone przyciski
  int isPressed = 0;
  
  Btn(int _analogRead_treshold, int _pin)
  {
    analogRead_treshold=_analogRead_treshold;
    pin=_pin;
  };
  
  bool check() //funkcja przeladowana, sprawdza czy przycisk jest nacisniety - funkcja sama pobiera wartosc odczytu analogowego
  {
    if (analogRead(pin) > analogRead_treshold)
    return true;
    
    else
    return false;
  };
  
  bool check(int _analogRead_input) //funckja przeladowana, sprawdza czy przycisk jest nacisniety - na podstawie wprowadzonego przy wywolaniu odczytu analogowego
  {
    if (_analogRead_input > analogRead_treshold)
    return true;
    
    else
    return false;
  }
  
  int id()
  {
    return analogRead_treshold;
  }
  
};

Btn enter(50, buttonsPin);
Btn back(195, buttonsPin);
Btn next(380, buttonsPin);
Btn prev(555, buttonsPin);

int read_btn()
{
  int _analogRead = analogRead(buttonsPin);
  int id;
  
  if (_analogRead > 1000)
  return 0;
  
  else if (enter.check(_analogRead))
  return enter.id;
  
  else if (back.check(_analogRead))
  return back.id;
  
  else if (next.check(_analogRead))
  return next.id;
  
  else if (prev.check(_analogRead))
  return prev.id;
}


void setup()
{
  lcd.begin(16, 2);          
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("MENU");
}

void loop() 
{

}

And when it comes to

else if (enter.check(_analogRead))
 return enter.id;

compiler says

“cannot convert ‘Btn::id’ from type ‘int (Btn::)()’ to type ‘int’”

What’s wrong?

okay… solved it, i used "enter.id’’ instead of ‘‘enter.id()’’