Foutcode project antenne tracker

Beste mensen,

Ik ben van plan om dit project te maken met behulp van een arduino atmega2560 bord: FPV RSSI Antenna Triversity Tracker - Arduino Project Hub.

Nu heb ik weinig ervaring met het programmeren van arduino, en loop ik vast op de volgende foutcode,

Nu heb ik het vermoeden dat het te maken heeft met de keuze voor een type beeldscherm, zoals het schema aangeeft kan er gekozen worden voor een 128x64 OLED of een 16x4 LCD, ik zou in dit project graag de 128x64 OLED (I2C protocol) willen gebruiken.

Wie kan mij helpen duidelijk te maken wat de foutcode inhoud en hoe ik het kan verhelpen zodat ik de juiste beeldscherm kan gebruiken?

Onderstaand een deel van de sketch (is te groot om volledig up te loaden) en de foutcode.
de volledige sketch kan hier gedownload worden : https://hacksterio.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/444010/rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI.zip

/*

*/
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include "settings.h"
#include "settings_internal.h"
#include "settings_eeprom.h"

#include "channels.h"
#include "receiver.h"
#include "receiver_spi.h"
#include "buttons.h"
#include "state.h"

#include "ui.h"
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>

#include "timer.h"      // use this one in stead

#define SIGMOID             // Best
#define SIGMOID_P_SLOPE       1
#define SIGMOID_P_OFFSET      4
#define SIGMOID_T_SLOPE       1
#define SIGMOID_T_OFFSET      4

#define UP_RSSI_PIN         A5     // analog RSSI measurement pin
#define SX_RSSI_PIN         A6     // analog RSSI measurement pin
#define DX_RSSI_PIN         A7

// down antenna value is composed by mean of SX and DX values

#define TILT_SERVO_PIN       13     // Pan servo pin
#define BACKLIGHT_PIN        25     //diplay backlight pin on off#define I2C_SLA    (0x3C) //monitor 12864. invece il 16x4 è al  0x3F

uint8_t I2C_SLA = 0x3c*2;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,4);  // set the LCD address to 0x27 or 0x20


/////motor stepper definition///////////////////////////////////////////////////////////
// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 4096
// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
Stepper stepper(STEPS, 6, 7, 8, 9); //IN1 sul pin 6
                                //IN2 sul pin 7
                                //IN3 sul pin 8
                                //IN4 sul pin 9
// the previous reading from the analog input
int previous = 0;

//int count = 0;
//int count2 = 0;
//int delayTime = 500;
//int val = 0;
//int motor_Speed = 4; //Si tratta di un motore passo passo unipolare con 4096 passi per una rotazione di 360 gradi.
//int motor_Step;
//int motor_direction_cw = 0;
//int cmotor_direction_cw = 0;
#define P_STEP_MAX           360 // equals to 4096 step
#define P_STEP_MIN           0
#define P_STEP_MAX_STEP      5 // equals to 57 step
#define P_STEP_MIN_STEP      0.1     // prevents windUP
#define P_DEADBAND           1
#define P_STEP_DIRECTION     1

float anglePan = 45;
boolean debug = false;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define RSSI_OFFSET_C   0
#define RSSI_OFFSET_B    0
#define RSSI_OFFSET_A      0
#define RSSI_OFFSET_DW      0
#define RSSI_MAX            1024
#define RSSI_MIN            120
////////////////servo tilt definition//////////////////////
#define TSERVO_MAX           90
#define TSERVO_MIN           0
#define TSERVO_MAX_STEP      5
#define TSERVO_MIN_STEP      0.1     // prevents windUP and servo crawl
#define DEADBAND            5
#define TSERVO_DIRECTION     1
#define FIR_SIZE            10
#define LAST                FIR_SIZE - 1
float angleTilt = 45;

Servo servoTilt;
/////////////////////////////////////////////////////////////////
// timers
Timer t_measureRSSI = Timer(50);
Timer t_mainLoop = Timer(5);
////////////////////////////////////////////////////////77
uint16_t rssi_B_array[FIR_SIZE];
uint16_t rssi_C_array[FIR_SIZE];
uint16_t rssi_A_array[FIR_SIZE];
uint16_t rssi_DW_array[FIR_SIZE];

static void globalMenuButtonHandler(
  Button button,
  Buttons::PressType pressType
);


void setup()
{

   // Switch on the backlight
  pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
  digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
  
lcd.begin(16,4);               // initialize the lcd 
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("RSSI UP");
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("RSSI DW");
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("RSSI SX");
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("RSSI DX");

  /////////////////////////////////////////////////
  //  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  // 0O O O O O O O O O O  O O  O  O   O  O  O
  // 1O O O O O O O O O O  O O  O  O   O  O  O
  // 2O O O O O O O O O O  O O  O  O   O  O  O
  // 3O O O O O O O O O O  O O  O  O   O  O  O
  setupPins();

  servoTilt.attach(TILT_SERVO_PIN);
  servoTilt.write(45);
  for (int i = 0; i < FIR_SIZE; i++) {
    rssi_C_array[i] = 0;
    rssi_B_array[i] = 0;
  }
  for (int i = 0; i < FIR_SIZE; i++) {
    rssi_A_array[i] = 0;
    rssi_DW_array[i] = 0;
  }

  Serial.begin(115200);
  while (!debug) {
    delay(7000);
    debug = true;
  }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // set the speed of the motor in RPM
  // 90 deg in 4 seconds means 3.75rpm
  // 90 deg in 3 seconds means 5rpm
  // 90 deg in 2 seconds means 7,5rpm
  stepper.setSpeed(5);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 // Enable buzzer and LED for duration of setup process.
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

  setupSettings();
  StateMachine::setup();
  Receiver::setup();
  Ui::setup();
  Receiver::setActiveReceiver(Receiver::ReceiverId::UP);

  //   #ifdef USE_IR_EMITTER
  //     Serial.begin(9600);
  //   #endif
  //   #ifdef USE_SERIAL_OUT
  //       Serial.begin(250000);
  //   #endif

  // setup complete.
      digitalWrite(PIN_LED, LOW);
      digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);

  Buttons::registerChangeFunc(globalMenuButtonHandler);

  // Switch to initial state.
  StateMachine::switchState(StateMachine::State::SEARCH);
}

void setupPins() {
  //  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  //  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON_UP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BUTTON_MODE, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BUTTON_DOWN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BUTTON_SAVE, INPUT_PULLUP);

  pinMode(PIN_LED_A, OUTPUT);
#ifdef USE_DIVERSITY
  pinMode(PIN_LED_B, OUTPUT);
#endif
  pinMode(PIN_RSSI_A, INPUT_PULLUP);
#ifdef USE_DIVERSITY
  pinMode(PIN_RSSI_B, INPUT_PULLUP);
#endif

  pinMode(PIN_SPI_SLAVE_SELECT, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SPI_DATA, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SPI_CLOCK, OUTPUT);

  digitalWrite(PIN_SPI_SLAVE_SELECT, HIGH);
  digitalWrite(PIN_SPI_CLOCK, LOW);
  digitalWrite(PIN_SPI_DATA, LOW);
}

void setupSettings() {
  EepromSettings.load();
  Receiver::setChannel(EepromSettings.startChannel);
}


void loop() {

  // update timers
  if (t_measureRSSI.hasTicked()) {
    measureRSSI(); // do stuff 
    t_measureRSSI.reset();   // restart timer 
  }

  if (t_mainLoop.hasTicked()) {
    mainLoopLR();  // execute mainLoop
    t_mainLoop.reset(); // restart timer 
  }
  
  if (t_mainLoop.hasTicked()) {
    mainLoopUD();  // execute mainLoop
    t_mainLoop.reset(); // restart timer 
  }
  
  Receiver::update();
  Buttons::update();
  StateMachine::update();
  Ui::update();
  EepromSettings.update();

Foutcode:

rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI:40:21: error: expected unqualified-id before numeric constant

#define I2C_SLA (0x3C) //monitor 12864. invece il 16x4 è al 0x3F

^

C:\Users\nikok\Downloads\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI.ino:42:9: note: in expansion of macro ‘I2C_SLA’

uint8_t I2C_SLA = 0x3c*2;

^~~~~~~

rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI:40:21: error: expected ‘)’ before numeric constant

#define I2C_SLA (0x3C) //monitor 12864. invece il 16x4 è al 0x3F

^

C:\Users\nikok\Downloads\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI\rx5808-pro-diversity-PANTILT_3HELI.ino:42:9: note: in expansion of macro ‘I2C_SLA’

uint8_t I2C_SLA = 0x3c*2;

^~~~~~~

exit status 1
expected unqualified-id before numeric constant

hij verwacht een ) ergens boven de foutregel, dus zoeken maar, kan ook in een lib staan natuurlijk.