How to show time in TFT-screen?

Hi!

Can someone help me to show current time (what updates automatically) in McuFriend 2.8 TFT touch screen with RTC-clock PCF8523...

Right now the code is:

/*
tft.fillRoundRect(); piirtää näytölle kiinteän neliön, jossa on pyöreät kulmat. tft.drawRoundRect(); piirtää näytölle ääriviivat neliölle, jossa on pyöreät kulmat.

*/
#include <Adafruit_GFX.h>  // Core graphics library
#include <MCUFRIEND_kbv.h>  // Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
#include <TouchScreen.h>
#include <Fonts/Org_01.h>
#include <FreeDefaultFonts.h>


const int XP=7, XM=A1, YP=A2, YM=6; //240x320 ID=0x6809
const int TS_LEFT=91, TS_RT=904, TS_TOP=122, TS_BOT=922; //näytön kalibrointi

TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); //(data,data,data,data,sensitivity);

#define MINPRESSURE 200 //minimi määrä, paljonko painetta täytyy antaa kosketukselle
#define MAXPRESSURE 1000 //maksimi määrä, paljonko painetta täytyy antaa kosketukselle

int currentpage;


#define BLACK    0x0000   // Värit   
#define BLUE    0x001F   
#define GREEN    0x07E0      
#define RED     0xF800      
#define YELLOW   0xFFE0   
#define WHITE    0xFFFF   

#include "RTClib.h"  // Ensin määritetään komponentit
RTC_PCF8523 rtc; 

#include <Adafruit_MLX90614.h>  // MLX90614-sensorin määritys alkaa
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 if (!mlx.begin())
 {
  Serial.println("Yhdistys MLX sensoriin ei onnistunut. Tarkista kytkentä savun halvettya.");
  while (1);
 } 
 Serial.println("================================================");  // MLX90614-sensorin määritys loppuu
 
 if (! rtc.begin())  // RTC-kellon määritys alkaa
 {
  Serial.println("RTC-kello hukassa, tarkista kytkentä!");
  Serial.flush();
  while (1) delay(10);
 }
         
 if (! rtc.initialized() || rtc.lostPower()) 
 {
  Serial.println("RTC ei ole asennettu, asetetaan seuraavaksi aika ja päivämäärä!");
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));  // Päivämäärän ja kellonajan määritys, jos RTC:stä on katkennut virta, tai patteri on irrotettu (muisti hävinnyt)
                           // Päivämäärä ja kellonaika asetetaan muodossa (2021,12,22, 14,53,32)
 }
 
 rtc.start(); // Tähän asti päästyä RTC on asentunut ja toimii oikein, joten voidaan aloittaa varsinainen ohjelma
         
 float drift = 43; // Kalibroi sekunnit 
 float period_sec = (7 * 86400); // (86400 = sekunnit per päivä 1: 7 päivää = (7 * 86400) sekuntia )
 float deviation_ppm = (drift / period_sec * 1000000); // Sekunnin poikkeama miljoonasosina
 float drift_unit = 4.34; // OFFSET-toiminto PCF8523_TwoHours-käytössä
 int offset = round(deviation_ppm / drift_unit);
 
 Serial.print("Offset is "); Serial.println(offset); // Offsetin arvo
 
 // RTC-kellon määritys loppuu
 tft.reset();
 uint16_t ID = tft.readID();
 Serial.print("TFT nayton prosessori = 0x");
 Serial.println(ID, HEX);
 tft.begin(ID);
 tft.setRotation(1); //näytön suunnan määritys, 0 = 0 astetta, 1 = 90 astetta 2 = 180 astetta, 3 = 270 astetta
 
 currentpage = 0;
 
 tft.fillScreen(BLACK); //määritetään minkä värinen näytön tausta on
 drawHome(); 
}

void loop()
{
 TSPoint p = ts.getPoint();   // Read touchscreen
 digitalWrite(13, HIGH);
 digitalWrite(13, LOW);

 pinMode(XM, OUTPUT);
 pinMode(YP, OUTPUT);

 DateTime now = rtc.now();
 
 if (currentpage == 0)
 {
  if (p.z > 10 && p.z < 1000)
  {
   if (p.x > 303 && p.x < 425 && p.y > 180 && p.y < 750) //jos klikataan Measure celsius
   {
    Serial.println("Measure celsius");

    currentpage = 1;

    tft.fillRoundRect(30, 45, 240, 40, 8, WHITE);
    delay(100);

    tft.fillRoundRect(30, 45, 240, 40, 8, RED);
    tft.drawRoundRect(30, 45, 240, 40, 8, WHITE); //Measure celsius
    
    tft.setCursor(38, 57);
    tft.println("Measure celsius");
    delay(100);

    startCelsius();
   }
   if (p.x > 440 && p.x < 563 && p.y > 180 && p.y < 800) //jos klikataan Measure fahrenheit
   {
    Serial.println("Measure fahrenheit");

    currentpage = 2;
    tft.fillRoundRect(30, 95, 240, 40, 8, WHITE);
    delay(100);

    tft.fillRoundRect(30, 95, 240, 40, 8, RED);
    tft.drawRoundRect(30, 95, 240, 40, 8, WHITE); //Measure fahrenheit
    
    tft.setCursor(38, 107);
    tft.print("Measure fahrenheit");
    delay(100);

    startFahrenheit();
   }
   if (p.x > 603 && p.x < 703 && p.y > 180 && p.y < 750) //jos klikataan Calendar
   {
    Serial.println("Calendar");

    currentpage = 3;
    tft.fillRoundRect(30, 145, 240, 40, 8, WHITE);
    delay(100);

    tft.fillRoundRect(30, 145, 240, 40, 8, RED);  
    tft.drawRoundRect(30, 145, 240, 40, 8, WHITE); //Calendar
    
    tft.setCursor(38, 157);
    tft.print("Calendar");
    delay(100);

    startCalendar();
   }
  }
 }
 if (currentpage == 1) //celsius
 { 
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
  if (p.x > 743 && p.x < 850 && p.y> 580 && p.y < 800)
   {
    measureCelsius();
   }
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
  if (p.x > 743 && p.x < 850 && p.y> 105 && p.y < 200) //Takaisin nuolen klikkauskohta
   {
    backMenu();
    drawHome();
   }
 }
 if (currentpage == 2) //fahrenheit
 {
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
  if (p.x > 743 && p.x < 850 && p.y> 580 && p.y < 800)
   {
    measureFahrenheit();
   }
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
  if (p.x > 743 && p.x < 850 && p.y> 105 && p.y < 200) //Takaisin nuolen klikkauskohta
   {
    backMenu();
    drawHome();
   }
 }
 if (currentpage == 3) //calendar
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
  if (p.x > 743 && p.x < 850 && p.y> 105 && p.y < 200) //Takaisin nuolen klikkauskohta
   {
    backMenu();
    drawHome();
   }
}

void drawHome()
{

 DateTime now = rtc.now();
 
 tft.fillScreen(BLACK);
 tft.drawRoundRect(3, 0, 315, 240, 8, WHITE);   //Page border

 tft.fillRoundRect(30, 45, 240, 40, 8, RED);
 tft.drawRoundRect(30, 45, 240, 40, 8, WHITE); //Measure celsius
 
 tft.fillRoundRect(30, 95, 240, 40, 8, RED);
 tft.drawRoundRect(30, 95, 240, 40, 8, WHITE); //Measure fahrenheit

 tft.fillRoundRect(30, 145, 240, 40, 8, RED);  
 tft.drawRoundRect(30, 145, 240, 40, 8, WHITE); //Calendar

 tft.setCursor(32, 20);
 tft.setTextSize(2);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("MENU");

 tft.setCursor(200, 20);
 tft.setTextSize(1);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("Pvm: ");
 (tft.print(now.year() , DEC )) ;
 tft.print("-");
 (tft.print(now.month(), DEC )) ;
 tft.print("-");
 (tft.print(now.day(), DEC));
 
 tft.setCursor(200, 30);
 tft.setTextSize(1);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("Klo: ");
 (tft.print(now.hour(), DEC)) ; 
 tft.print(":");
 (tft.print(now.minute(), DEC)) ; 
 tft.print(":");
 (tft.print(now.second(), DEC));
    
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.setCursor(38, 57);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print("Measure celsius");

 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.setCursor(38, 107);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print("Measure fahrenheit");
 
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.setCursor(38, 157);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print("Calendar");
 tone(24, 294, 250); delay(300); //D
 tone(24, 330, 250); delay(300); //E
 tone(24, 440, 250); delay(300); //A
 tone(24, 392, 250); delay(200); //G
 tone(24, 349, 250); delay(200); //F
 tone(24, 392, 250); delay(200); //G
 tone(24, 349, 250); delay(300); //F
 tone(24, 330, 250); delay(200); //E
 tone(24, 330, 250); delay(200); //E
 tone(24, 330, 250); delay(200); //E
 tone(24, 330, 250); delay(200); //E
 tone(24, 349, 250); delay(200); //F
 tone(24, 330, 500); delay(200); //E
 tone(24, 294, 500); delay(600); //D
}
void startCelsius() //Celsius alueen näkymä
{
 tft.fillScreen(BLACK);
 tft.setCursor(32, 20);
 tft.setTextSize(2);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("Temperature in C");

 tft.fillRect(30, 60, 240, 70, RED);
 tft.drawRect(30, 60, 240, 70, WHITE);

 tft.fillRoundRect(200, 195, 80, 30, 8, RED);
 tft.drawRoundRect(200, 195, 80, 30, 8, WHITE);
 tft.setCursor(208, 204);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Press");
 
 tft.setCursor(38, 72);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Environment:");
  
 tft.setCursor(185, 72);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readAmbientTempC());

 tft.setCursor(250, 72);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("C");
 
 tft.setCursor(38, 92);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Target:");
 
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readObjectTempC());
 
 tft.setCursor(190, 92);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("C");

 backMenuIcon();
}
void startFahrenheit() //Fahrenheit alueen näkymä
{
 tft.fillScreen(BLACK);
 tft.setCursor(32, 20);
 tft.setTextSize(2);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("Temperature in F");
 
 tft.fillRect(30, 60, 240, 70, RED);
 tft.drawRect(30, 60, 240, 70, WHITE);

 tft.fillRoundRect(200, 195, 80, 30, 8, RED);
 tft.drawRoundRect(200, 195, 80, 30, 8, WHITE);
 tft.setCursor(208, 204);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Press");
 
 tft.setCursor(38, 72);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Environment:");
 
 tft.setCursor(185, 72);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print(mlx.readAmbientTempF());
 
 tft.setCursor(255, 72);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("F");
 
 tft.setCursor(38, 92);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("Target:");
 
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print(mlx.readObjectTempF());
 
 tft.setCursor(200, 92);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("F");
 
  
 backMenuIcon();
}
void startCalendar()
{
 tft.fillScreen(BLACK);
 tft.setCursor(32, 20);
 tft.setTextSize(2);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.print("Calendar");
 
 backMenuIcon();
}
void backMenu() //Takaisin napin "välähdys"
{
 tft.fillRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, WHITE);
 delay(70);
 tft.fillRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, BLUE);
 tft.drawRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, WHITE);
 tft.setCursor(15, 204);
 tft.setTextColor(BLACK, BLUE);
 tft.print("<-");
 delay(70);
 tft.fillRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, BLACK);
 currentpage = 0;
}
void backMenuIcon() //Takaisin napin kuva
{
 tft.fillRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, BLUE);
 tft.drawRoundRect(5, 195, 50, 30, 8, WHITE);
 tft.setCursor(15, 204);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.print("<-");
}
void measureCelsius()
{
 Serial.print("Lampotila: \n"); //Nämä tulostavat mitatut lämpötilat sarjamonitoriin
 Serial.print("Ymparisto = ");
 Serial.print(mlx.readAmbientTempC());
 Serial.print(" \xC2\xB0");
 Serial.print("C\tKohde = ");
 Serial.print(mlx.readObjectTempC());
 Serial.print(" \xC2\xB0");
 Serial.println("C");
 
 Serial1.print("Lampotila: \n"); //Nämä tulostavat mitatut lämpötilat puhelinsovellukseen
 Serial1.print("Ymparisto = ");
 Serial1.print(mlx.readAmbientTempC());
 Serial1.print(" \xC2\xB0");
 Serial1.print("C\tKohde = ");
 Serial1.print(mlx.readObjectTempC());
 Serial1.print(" \xC2\xB0");
 Serial1.println("C");
 tft.setCursor(185, 72);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readAmbientTempC());
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readObjectTempC());
 if(mlx.readObjectTempC() > -20){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > -10){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > 0){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > 10){
  tone(24, 230, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 25){
  tone(24, 262, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 26){
  tone(24, 294, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 27){
  tone(24, 330, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 28){
  tone(24, 349, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 29){
  tone(24, 379, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 30){
  tone(24, 409, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 40){
  tone(24, 502, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 70){
  tone(24, 200, 300);
  }
}
void measureFahrenheit()
{
 Serial.print("Lampotila: \n"); //Nämä tulostavat mitatut lämpötilat sarjamonitoriin
 Serial.print("Ymparisto = ");
 Serial.print(mlx.readAmbientTempF());
 Serial.print(" \xC2\xB0");
 Serial.print("F\tKohde = ");
 Serial.print(mlx.readObjectTempF());
 Serial.print(" \xC2\xB0");
 Serial.println("F");
 
 Serial1.print("Lampotila: \n"); //Nämä tulostavat mitatut lämpötilat puhelinsovellukseen
 Serial1.print("Ymparisto = ");
 Serial1.print(mlx.readAmbientTempF());
 Serial1.print(" \xC2\xB0");
 Serial1.print("F\tKohde = ");
 Serial1.print(mlx.readObjectTempF());
 Serial1.print(" \xC2\xB0");
 Serial1.println("F");
 tft.setCursor(185, 72);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readAmbientTempF());
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.setCursor(125, 92);
 tft.setTextColor(BLACK, RED);
 tft.print(mlx.readObjectTempF());
 if(mlx.readObjectTempC() > -20){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > -10){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > 0){
  tone(24, 200, 300);
  } 
 if(mlx.readObjectTempC() > 10){
  tone(24, 230, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 25){
  tone(24, 262, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 26){
  tone(24, 294, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 27){
  tone(24, 330, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 28){
  tone(24, 349, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 29){
  tone(24, 379, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 30){
  tone(24, 409, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 40){
  tone(24, 502, 300);
  }
 if(mlx.readObjectTempC() > 70){
  tone(24, 200, 300);
  }
}

Right now it shows date and time but doesn´t keep it current, doesn´t update it.

Please post a complete sketch

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.