Programming the robot car with WIFI ESP8266 on the web

Lập trình điều khiển robot xe bằng WIFI ESP8266 trên web: 1.Dùng ESP8266 UART ESP01 2. Mạch điều áp AMS1117 bảo vệ ESP8266. 3. 03 điện trở 10K