Properties of sound

-Mẫu: đây là phần tử nhỏ nhất của bản nhạc số. Là giá trị biên độ của tần số sóng âm tại thời điểm lấy mẫu. Mẫu ở đây là các xung điện tử, mỗi mẫu là một mẫu.

 • Tốc độ lấy mẫu: (Tốc độ lấy mẫu, Tần số lấy mẫu): Đây là số lần lấy mẫu mỗi giây, tính bằng Hz. Một bài hát có tốc độ lấy mẫu là 44100 Hz sẽ được lấy mẫu 44100 lần mỗi giây.
 • BitDepth: để lưu dạng số, mỗi mẫu được biểu diễn bằng một lượng bit dữ liệu nhất định, gọi là BitDepth. Các bản nhạc hiện nay thường có BitDepth 16 bit, 24 bit… BitDepth càng lớn thì âm thanh càng sắc nét và trung thực nên còn được gọi là Resolution (độ nét).
 • Kênh: là thông số kênh của tín hiệu số. Bằng các thuật toán, tín hiệu kỹ thuật số được chia thành các kênh để khi nghe với hệ thống loa phù hợp sẽ có cảm giác như đang nghe nhạc trong không gian thực.
  Bốn thông số cơ bản trên có thể giúp chúng ta biết được chất lượng và tính toán kích thước của đường ray. Ví dụ:
  Một phút của bản nhạc có:
  Tỷ lệ mẫu = 44100 Hz
  BitDepth = 16 bit = 2 byte
  Kênh = 2 kênh

@lenhattien

This is the English section.

if you would like your post moved please use the "report to moderator" option

Unfortunately there is no Vietnamese section

Not a question and nothing specifically Arduino-related...

Google translation -

Sample: this is the smallest element of the digital track. Is the amplitude value of the sound wave frequency at the time of sampling. The samples here are electronic pulses, each of which is a pattern.

 • Sampling rate: (Sampling rate, Sampling frequency): This is the number of sampling times per second, in Hz. A song with a sampling rate of 44100 Hz will be sampled 44100 times per second.
 • BitDepth: for storing digital format, each sample is represented by a certain amount of data bits, called BitDepth. Current tracks usually have 16 bit, 24 bit BitDepth ... The louder BitDepth, the sharper and more realistic the sound should be called Resolution (definition).
 • Channel: is the channel parameter of the digital signal. By algorithms, the digital signal is divided into channels so that when listening with the right speaker system, it will feel like listening to music in real space.
  The above four basic parameters can help us to know the quality and calculate the size of the track. For example:
  One minute of the track contains:
  Sample rate = 44100 Hz
  BitDepth = 16 bits = 2 bytes
  Channel = 2 channels