Stappenmotor traag in loop

Ik heb een code gemaakt waar hij een stappenmotor in de setup "homed"
En in de loop stuur ik hem aan om 10800 stappen te zetten.
en de aantal stappen weer te geven op een 4x20 lcd display.
In de setup gaat alles goed dan loopt de stappenmotor netjes snel zoals ik het wil.
Alleen merk ik nu dat de stappenmotor erg traag loopt als hij in de loop is.
Als ik het stukje van het neerzetten van de tekst en de stand weghaal.
Gaat hij wel de ingestelde snelheid halen.
Komt dit omdat hij de tekst neerzet dan een stap dan weer de tekst en dan weer een stap ?
Als ik de stap weghaal set current position doet hij het nog.
Dus hij doet het echt op het stukje tekst neerzetten en dan weer een stap.
Of zie ik iets over het hoofd ?

// Naaldkraan Homing code using AccelStepper voor distileer apparaat

//////////////////////// DISPLAY ////////////////////////////////
#include <Wire.h> // Library for I2C communication
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // include i/o class header
#include <AccelStepper.h>
 hd44780_I2Cexp lcd; 
 
/////////////////////// STAPPEN MOTOR //////////////////////////


#include "AccelStepper.h" 
#define HALFSTEP 8
#define motorPin1 8            // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 9            // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 10            // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 11            // IN4 on the ULN2003 driver 1

                      // gebruik deze volgorde IN1-IN3-IN2-IN4 voor gebruik met AccelStepper met 28BYJ-48 stappenmotor
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);

#define home_switch 4            // Geeft aan dat Pin 4 verbonden is met de microschakelaar
                      // Stepper Travel Variables
long TravelX;                // Used to store the X value entered in the Serial Monitor
int move_finished=1;            // Controleerd of move is voltooid
long initial_homing=-1;           // Used to Home Stepper at startup

/////////////////////////////////////////// SETUP /////////////////////////////////////
void setup() {
  Serial.begin(9600);           // Start the Serial monitor with speed of 9600 Bauds

 lcd.begin(20, 4);
 lcd.init();           // initialize the lcd //lcd.begin(20, 4);  // geeft aan dat het om een 20x4 lcd gaat.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();                            // maakt het lcd scherm leeg.
  
  pinMode(home_switch, INPUT_PULLUP);
  
                      // Set Max Speed and Acceleration of each Steppers at startup for homing
 stepper1.setMaxSpeed(400.0);       // Set Max Speed of Stepper (Slower to get better accuracy)
 stepper1.setAcceleration(400.0);     // Set Acceleration of Stepper
 
                      // Start Homing procedure of Stepper Motor at startup

 while (digitalRead(home_switch)) {    // Make the Stepper move CW until the switch is activated  
  stepper1.moveTo(initial_homing);    // Set the position to move to
  initial_homing++;           // Decrease by 1 for next move if needed
  stepper1.run();            // Start moving the stepper
  
 }

 stepper1.setCurrentPosition(0);     // Set the current position as zero for now
 stepper1.setMaxSpeed(75.0);       // Set Max Speed of Stepper (Slower to get better accuracy)
 stepper1.setAcceleration(75.0);     // Set Acceleration of Stepper
 initial_homing=1;

 while (!digitalRead(home_switch)) {   // Make the Stepper move CCW until the switch is deactivated
  stepper1.moveTo(initial_homing); 
  stepper1.run();
  initial_homing--;

 }
 stepper1.disableOutputs();       //deze is hier beter zet de uitgangen uit anders word de stappenmotor warm
 stepper1.setCurrentPosition(0);
 

 }


void loop() {


 stepper1.setMaxSpeed(600.0);
 stepper1.setAcceleration(600.0);
 stepper1.moveTo(-10800);
 
 stepper1.run(); 
 
 // lcd.setCursor(0,1);           // zet de cursor neer op rij 2 op positie 1.
 //lcd.print("STAP:    ");        // zet tekst neer "STAP:  "
 // lcd.setCursor(6,1);           // zet de cursor neer op rij 2 op positie 1.
 //lcd.print(stepper1.currentPosition());       // zet tekst neer "STAP:  "
 // lcd.setCursor(0,2);           // Zet de cursor neer op rij 3 op positie 1.
 // lcd.print("NAALDKRAAN:");        // Zet tekst neer "NAALDKRAAN:  ".

 
 }

 

Antwoord verwijderd en in de andere thread geplaatst.
Ik neem aan dat je deze per ongeluk als een nieuw onderwerp hebt gemaakt.

iedere keer als de loop een run ziet, dan gaat de stappenmotor kijken of het al tijd is voor een stap, en als de loop heel erg traag is door allerlei dingen met een lcd (dat serieel is dus veel tijd is nodig) dan gaat dat langzaam. oplossing is lcd sturing elke seconde doen door een timer te gebruiken,

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.