stepper motor controller - such as servo-controlled modeling

Hello Sorry for my English, but I use google translator ..

Well - I am looking for a stepper motor controller (uni-or bipolar, but I'd rather bipolar) who would like servo-controlled Model (PWM, left / right), the deflection of the rod in the apparatus would lead not only to change the direction of rotation, but the speed .. A typical servo has a scope of work, and I was interested to full rotation of the motor. I hope that my description is quite understandable, and that put your message in the right place? .. I would be grateful for any links to ready-made solutions (not completely know much about programming ..: ()

Regards

Witam Przepraszam za mój angielski, ale u?ywam google t?umacza..

Otó? - szukam sterownika silnika krokowego (uni lub bipolarnego, cho? wola?bym bipolarnego), który by?by sterowany tak jak serwo modelarskie (PWM, lewo / prawo), przy czym wychylenie dr??ka w aparaturze skutkowa?oby nie tylko zmian? kierunku obrotów, ale i pr?dko?ci?.. Typowe serwo ma jaki? zakres pracy, a mnie interesowa? by pe?ny obrót silnika. Mam nadziej? ?e mój opis jest w miar? zrozumia?y, i ?e umie?ci?em swój post w dobrym miejscu?.. By?bym wdzi?czny za wszelkie linki do gotowych rozwi?za? (kompletnie nie znam si? na programowaniu.. :( )

Pozdrawiam