Would you help me interpret this code?

include <Servo.h>

// servos que definen
Servo servohori;
int servoh = 0;
int servohLimitHigh = 160;
int servohLimitLow = 20;

Servo servoverti;
int servov = 0;
int servovLimitHigh = 160;
int servovLimitLow = 20;
// Asignación de LDRs
int ldrtopl = 2; // Superior izquierda verde LDR
int ldrtopr = 1; // Superior derecha LDR amarillo
int ldrbotl = 3; // Fondo azul LDR izquierda
int ldrbotr = 0; // Inferior derecha de naranja LDR

void setup ()
{
servohori.attach (10);
servohori.write (0);
servoverti.attach (9);
servoverti.write (0);
delay (500);
}

void loop ()
{
servoh = servohori.read ();
servov = servoverti.read ();
// Captar los valores analógicos de cada LDR
int Topl = analogRead (ldrtopl);
int TOPR = analogRead (ldrtopr);
int botl = analogRead (ldrbotl);
int BotR = analogRead (ldrbotr);
// Calcular la media
int avgtop = (Topl + TOPR) / 2; // Media de la parte superior LDRs
int avgbot = (botl + BotR) / 2; // Promedio de LDRs inferior
int avgleft = (Topl + botl) / 2; // Promedio de LDRs izquierda
int avgright = (TOPR + BotR) / 2; // Promedio de LDRs derecha

if (avgtop <avgbot)
{
servoverti.write (servov +1);
if (servov> servovLimitHigh)
{
servov = servovLimitHigh;
}
delay (10);
}
else if (avgbot <avgtop)
{
servoverti.write (servov -1);
if (servov <servovLimitLow)
{
servov = servovLimitLow;
}
delay (10);
}
else
{
servoverti.write (servov);
}

if (avgleft> avgright)
{
servohori.write (servoh +1);
if (servoh> servohLimitHigh)
{
servoh = servohLimitHigh;
}
delay (10);
}
else if (avgright> avgleft)
{
servohori.write (servoh -1);
if (servoh <servohLimitLow)
{
servoh = servohLimitLow;
}
delay (10);
}
else
{
servohori.write (servoh);
}
delay (50);
}

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo

thank you very much